China-Eurasia News Ticker

ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պ․գ․թ․ Ռոբերտ Ղազարյանի ողջույնի խոսքը «Վերաիմաստավորելով Չինաստանի վերելքը Կոմունիստական կուսակցության կառավարման ներքո. նվաճումները, նախաձեռնությունները և հեռանկարները» գիտաժողովի մասնակիցներին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: