China-Eurasia News Ticker

Նանշանի տաճարը կամ դրախտ երկրի վրա, The Nanshan Temple or heaven on the earth

Նան շանի տաճարն ու շրջակայքը մարդու և բնության ստեղծագործական հանճարի միասնականությունն են խորհրդանշում:Այս տարածքը նման է դրախտի երկնքի տակ, ամենուր բնության գեղեցկություն ու ճարտարապետական հետաքրքիր լուծումներ են հանդիպում:
Իսկ Գուան Յին Բուդդայի 108 մետրանոց բրոնզե տաճարը տպավորիչ է, խոսքերով չեմ կարող բնութագրել կարող եք դիտել կցված վիդեոն, մի գուցե այդպես ավելի հեշտ կլինի տպավորություն կազմել: Եթե հասնեք Սանյա, ապա անպայման այցելեք, գեղագիտական հաճույք կստանաք: Սանյայից այնտեղ կարելի է գնալ 25 կամ 29 համարի ավտոբուսներով: Վերջին կանգառն է:

The bronze statue of Guan Yin Buddha stands 108 metres tall on a man made island in the sea just off Nanshan. It’s larger than the statue of liberty.Nanshan has been deemed an auspicious and blessing land in Brahma. According to the record from Buddhism scriptures, the Guanyin Buddha vowed twelve oaths to save all living beings. To dwell at South Sea permanently is the second oath of the twelve. You can get there from Sanya by No 25 or 29 buss.


WP_000813WP_000883WP_000849WP_000868WP_000875WP_000896WP_000949WP_000966WP_000995WP_000932WP_000946

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: