China-Eurasia News Ticker

Mher Sahakyan’s interview on Sino-Armenian reslations on Shant TV/ Մհեր Սահակյանի հարցազրույցը չին-հայկական հարաբերությունների վերաբերյալ Շանթ հեռուստաընկերությունում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: