China-Eurasia News Ticker

Dr. Mher Sahakyan Delivered Lecture on China, Colliding Interests in Ukraine, Eurasia, and Cyberspace in the Era of Multipolar World Order 2.0 at Hong Kong Baptist University/ Մհեր Սահակյանը դասխաոսություն է կարդացել Հոնկոնգի Բապտիստական ​​համալսարանում

On October 27, 2022, Dr. Mher Sahakyan, head of the China-Eurasia Council for Political and Strategic Research and Asia Global Fellow at Asia Global Institute was invited by Hong Kong Baptist University to deliver a lecture on “China, Colliding Interests in Ukraine, Eurasia, and Cyberspace in the Era of Multipolar World Order 2.0”. 
The total number of attendees were 58. Online attendees were 34 and offline attendees were 24.

2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Չինաստան-Եվրասիա քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհրդի ղեկավար, ք.գ.թ. Մհեր Սահակյանը հրավիրվել էր Հոնկոնգի Բապտիստական ​​համալսարանի կողմից՝ դասախոսություն կարդալու Բազմաբևեռ աշխարհակարգի 2.0-ի ժամանկաշրջանում Չինաստանի քաղաքականության, Եվրասիայում, կիբեռտարածությում բախվող շահերի վերաբերյալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: