China-Eurasia News Ticker

Կիբեռանվտանգ Հայաստան. տեղեկատվական արշավ

Կիբեռանվտագության տեղեկատվական արշավը կազմակերպվում է կիբեռտիրույթում անվտանգ եւ պաշտպանված լինելու նպատակով։ Մասնակիցները կսովորեն կիբեռհիգիենայի կանոնները, թե ինչպես պաշտպանվել ու ինչպես արձագանքել կիբեռբուլինգին եւ կիբեռթրաֆիքինգին, ինչպես կատարել ապահով օնլայն գնումներ եւ ինչպես կիրառել կիբեռտիրությը հաջողության հասնելու համար։
Տեխնոլոգիաների լայնորեն կիրառումը բոլորիս դարձնում է խոցելի, ուստի անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչպես ապահով «նավարկել» կիբեռտիրությում։ Քանի որ կիբեռտիրույթը գործողությունների նոր միջավայր է, ուստի ուսուցիչները, ուսանողներն ու աշակերտները միասին կարող են սովորել լինել պաշտպանված, ու արդյունավետ կիրառել նոր հնարավորությունները։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտ՝
https://forms.gle/c6Hkok4KYXBmcrNp6

Ան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: