China-Eurasia News Ticker

April 22, 2014

亚美尼亚种族灭绝

April 22, 2014

Հարգելի հայեր, ամեն ապիլի 24_ին մենք սոցիալական ցանցերում ցեղասպանությանը վերաբերող փոսթեր ենք [...]