China-Eurasia News Ticker

亚美尼亚种族灭绝

Հարգելի հայեր, ամեն ապիլի 24_ին մենք սոցիալական ցանցերում ցեղասպանությանը վերաբերող փոսթեր ենք տեղադրում: Չինարեն լեզվով ևս հայտարարություններ տարածելու համար կարող ենք օգտագոծել այս հաղորդագրությունը: Կարևոր բառերի հետ օգտագործեք #-ը, որպեսզի փնտրող ցանցերն այս հաղորդագրությունն ավելի հասանելի դարձնեն:
Օրինակ՝ #亚美尼亚种族灭绝
亚美尼亚种族灭绝指土耳其政府於1915年四月24号到1923年间,对其辖境内亚美尼亚人进行的种族灭绝.其受害者数量达到150万之众。国际社会没有能够制止亚美尼亚种族灭绝,所以在1937年日本政府决定他们也可以屠杀南京人民。当年希特勒下令杀死犹太人。他说谁记得亚美尼亚种族灭绝. 国际社会应该谴责和预防每一次屠杀和种族清洗。

In April 24 1915 the Ottoman government embarked upon the systematic decimation of its civilian Armenian population.Approximately one and a half million Armenians perished between 1915 and 1923.Due to the failure of international society to prevent the Armenian genocide the Japanese militant government thought that such crimes might not be punished and in 1937 organized Nanjing massacres. When Hitler ordered to send to death Jews, he argued, who, after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?
International society must condemn & punish for massacres & ethnic cleansing to prevent future genocides.
____________________________________________________________

Հարգանքով՝ Մհեր Սահակյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: